Sản phẩm nổi bật

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

  03/04/2019

Báo cáo tài chính công ty CP Kim khí Thăng Long cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (Đã được soát xét)

TRẢ CỔ TỨC 2017

  30/11/2018

- Căn cứ kết quả kinh doanh 2017 - Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018 Tỷ lệ chia trả cổ tức: 7% trên vốn điều lệ