Sản phẩm nổi bật

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

  10/08/2017

Hội đồng quản trị công ty CP KKTL thông báo đến quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh