Sản phẩm nổi bật

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

  20/04/2020

Hội đồng quản trị công ty CP KKTL trân trọng thông báo tới quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thự hiện đại hội cổ đông thường niên 2020

CHI TRẢ CỔ TỨC 2018

  17/12/2019

Hội đồng quản trị công ty thông báo về việc chia cổ tức năm 2018 là: 20,588% trên vốn điều lệ.