Sản phẩm nổi bật

MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHIẾU

  01/09/2015

Công ty CP KKTL xin thông báo về việc thất lạc CP của cổ đông Nguyễn Trung Thanh sở hữu 1.100 CP của công ty KKTL Trong thời hạn 20 ngày kể từ hôm nay( 22/6/2015) nếu không phát sinh bất cứ tranh chấp nào, công ty CP KKTL sẽ cấp lại giấy sở hữu CP nói