Sản phẩm nổi bật

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  20/07/2020

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020 (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

  30/06/2020

Ngày 29/06/2020 Công ty CP Kim Khí Thăng Long đã ký hợp đồng với công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc kiểm toán và soát xét