Sản phẩm nổi bật

CHI TRẢ CỔ TỨC 2018

  17/12/2019

Hội đồng quản trị công ty thông báo về việc chia cổ tức năm 2018 là: 20,588% trên vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

  07/06/2019

Quyết định của hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông năm 2019 Công ty CP Kim Khí Thăng Long. Thời gian: 7h30 ngày 22 tháng 6 năm 2019