Sản phẩm nổi bật

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

  07/06/2019

Quyết định của hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông năm 2019 Công ty CP Kim Khí Thăng Long. Thời gian: 7h30 ngày 22 tháng 6 năm 2019