Sản phẩm nổi bật

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  20/07/2020

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020 (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

  30/06/2020

Ngày 29/06/2020 Công ty CP Kim Khí Thăng Long đã ký hợp đồng với công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc kiểm toán và soát xét

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

  20/04/2020

Hội đồng quản trị công ty CP KKTL trân trọng thông báo tới quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thự hiện đại hội cổ đông thường niên 2020