Sản phẩm nổi bật

CHI TRẢ CỔ TỨC 2020

  27/12/2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 2020, căn cứ nghị quyết họp đại hội cổ đông thường niên 2021, Công ty CP Kim Khí Thăng Long thông báo tỷ lệ chia cổ tức 8.074% trên vốn điều lệ

CHỐT DANH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2020

  06/12/2021

Chi trả cổ tức 2020 đối với cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ 8.074%/ cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 17 tháng 12/2021, ngày thanh toán: 30/12/2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

  17/06/2021

Lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty CP Kim Khí Thăng Long