Sản phẩm nổi bật

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

  07/06/2019

Quyết định của hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông năm 2019 Công ty CP Kim Khí Thăng Long. Thời gian: 7h30 ngày 22 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

  03/04/2019

Báo cáo tài chính công ty CP Kim khí Thăng Long cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (Đã được soát xét)