Sản phẩm nổi bật

TRẢ CỔ TỨC 2017

  30/11/2018

- Căn cứ kết quả kinh doanh 2017 - Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018 Tỷ lệ chia trả cổ tức: 7% trên vốn điều lệ