Sản phẩm nổi bật

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

  20/04/2022

Công ty CP Kim Khí Thăng Long xin gửi tới quý Cổ đông bản báo cáo thường niên năm 2021 và bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

  28/03/2022

Công ty CP Kim Khí Thăng Long, báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (đã được kiểm toán)

CHI TRẢ CỔ TỨC 2020

  27/12/2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 2020, căn cứ nghị quyết họp đại hội cổ đông thường niên 2021, Công ty CP Kim Khí Thăng Long thông báo tỷ lệ chia cổ tức 8.074% trên vốn điều lệ

CHỐT DANH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2020

  06/12/2021

Chi trả cổ tức 2020 đối với cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ 8.074%/ cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 17 tháng 12/2021, ngày thanh toán: 30/12/2021