Sản phẩm nổi bật

Tin tức mới Xem tất cả

HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian 7:30 ngày 15 tháng 6 năm 2024 Địa điểm: Hội trường công ty CP Kim Khí Thăng Long - Phố Sài Đồng - Long Biên - Hà nội

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ông Nguyễn Quý Thịnh là thành viên hội đồng quản trị nhưng không tham gia điều hành tại công ty CP Kim Khí Thăng Long bị khởi tố

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty CP Kim Khí Thăng Long

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Ngày 28/6/2022, Công ty CP Kim Khí Thăng Long đã ký hợp đồng số 280622.001/HDTC.KT2 với công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty CP Kim Khí Thăng Long xin gửi tới quý Cổ đông bản báo cáo thường niên năm 2021 và bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Công ty CP Kim Khí Thăng Long, báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (đã được kiểm toán)

CHI TRẢ CỔ TỨC 2020

CHI TRẢ CỔ TỨC 2020

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 2020, căn cứ nghị quyết họp đại hội cổ đông thường niên 2021, Công ty CP Kim Khí Thăng Long thông báo tỷ lệ chia cổ tức 8.074% trên vốn điều lệ

CHỐT DANH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2020

CHỐT DANH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2020

Chi trả cổ tức 2020 đối với cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ 8.074%/ cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 17 tháng 12/2021, ngày thanh toán: 30/12/2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty CP Kim Khí Thăng Long

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020 (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Ngày 29/06/2020 Công ty CP Kim Khí Thăng Long đã ký hợp đồng với công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc kiểm toán và soát xét

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị công ty CP KKTL trân trọng thông báo tới quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thự hiện đại hội cổ đông thường niên 2020

CHI TRẢ CỔ TỨC 2018

CHI TRẢ CỔ TỨC 2018

Hội đồng quản trị công ty thông báo về việc chia cổ tức năm 2018 là: 20,588% trên vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Quyết định của hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông năm 2019 Công ty CP Kim Khí Thăng Long. Thời gian: 7h30 ngày 22 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Báo cáo tài chính công ty CP Kim khí Thăng Long cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (Đã được soát xét)

TRẢ CỔ TỨC 2017

TRẢ CỔ TỨC 2017

- Căn cứ kết quả kinh doanh 2017 - Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018 Tỷ lệ chia trả cổ tức: 7% trên vốn điều lệ

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị công ty CP KKTL thông báo đến quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc chia cổ tức với tỷ lệ 7% trên vốn điều lệ Thời gian chi trả: bắt đầu từ ngày 28/7/2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Ngày 8/6/2017 Công ty CP Kim Khí Thăng Long đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Vào hồi 7:30 ngày 29 tháng 04 năm 2017 phiên họp đại hội cổ đông Công ty CP Kim Khí Thăng Long đã được tổ chức.

MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

Công ty CP Kim Khí Thăng Long trân trọng kính mời các ông, bà là CBCNV đã nghỉ chế độ hưu tại công ty về dự lễ họp tổng kết năm 2016

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở giao dịch chứng khoán

MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHIẾU

MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHIẾU

Công ty CP KKTL xin thông báo về việc thất lạc CP của cổ đông Nguyễn Trung Thanh sở hữu 1.100 CP của công ty KKTL Trong thời hạn 20 ngày kể từ hôm nay( 22/6/2015) nếu không phát sinh bất cứ tranh chấp nào, công ty CP KKTL sẽ cấp lại giấy sở hữu CP nói